หนังสือพิมพ์ดิจิตอล
รับสมาชิกฉบับดิจิตอลออนไลน์ คลิ๊ก .. AIS Bookstore | Ookbee
HomeBreaking Newsข่าวในประเทศ โพลสำรวจ ครูหนักใจปัญหาโกงกินทุจริต หวังให้นักการเมืองคิดถึงประโยชน์สุขของบ้านเมือง

โพลสำรวจ ครูหนักใจปัญหาโกงกินทุจริต หวังให้นักการเมืองคิดถึงประโยชน์สุขของบ้านเมือง

พิมพ์

 altครู” หรือ “แม่พิมพ์ของชาติ” เป็นผู้ที่ปลูกฝังเยาวชนอนาคตของชาติ นับเป็นบุคคลกลุ่มใหญ่ที่สำคัญยิ่งการสะท้อนความคิดเห็นของบุคคลดังกล่าวจะทำให้เกิดฐานข้อมูลของความคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเมืองไทยอย่างมาก “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  จึงได้สำรวจความคิดเห็นของครูทั่วประเทศ  จำนวน 1,004 คน ระหว่างวันที่ 10-15 มกราคม 2556  สรุปผลดังนี้

1. “ครู” คิดอย่างไร? กับ “การเมืองไทย” ณ วันนี้
อันดับ 1 มีแต่เรื่องน่าเบื่อ หาเรื่องทะเลาะกันทุกวัน ไม่ได้คิดทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติและประชาชน  44.26%
อันดับ 2 แก่งแย่งชิงดี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เล่นพรรคเล่นพวก /ทุจริต คอรัปชั่น โกงกิน 35.68%
อันดับ 3 นักการเมืองทุกวันนี้ขาดจิตสำนึก ขาดคุณธรรมและจริยธรรม /ดึงการเมืองให้ตกต่ำ 20.06%

   
  2. “ความพึงพอใจ” ของ “ครู” ต่อ “การเมืองไทย” ณ วันนี้
อันดับ 1 ให้โอกาสและสนับสนุนทางการศึกษามากขึ้น มีนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 40.39%
อันดับ 2 รัฐบาลช่วยเหลือและให้ความสำคัญเรื่องชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนระดับรากหญ้ามากขึ้น 31.05%
อันดับ 3 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง /รับฟังมากขึ้น   28.56%

  3. “สิ่งที่ครู” “หนักใจ” กับ “การเมืองไทย” ณ วันนี้
อันดับ 1 การโกงกิน ทุจริต คอรัปชั่น 47.06%
อันดับ 2 ทั้งการเมืองและนักการเมืองเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทยแตกแยก ขาดความสามัคคี 32.51%
อันดับ 3 นักการเมืองมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งท่าทางและการพูด /เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อเด็ก 20.43%

  4. ในฐานะ “ครู” จะช่วยให้การเมืองพัฒนาก้าวหน้าไปได้อย่างไรบ้าง?
อันดับ 1 อบรมสั่งสอน ปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรม สอนเด็กให้เป็นคนรักความซื่อสัตย์   60.37%
อันดับ 2 ให้ความรู้ ส่งเสริมเรื่องระบอบประชาธิปไตย 22.67%
อันดับ 3 ไม่ยอมให้การเมืองเข้ามาครอบงำหรือแทรกแซง 16.96%

  5. สิ่งที่ “ครู” อยากจะฝาก “นักการเมืองไทย” เนื่องในวันครู ปีนี้ คือ
อันดับ 1 อยากให้นักการเมืองรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน เห็นแก่ประโยชน์สุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญ 42.17%
อันดับ 2 เป็นนักการเมืองที่ดี  ทำให้ประชาชนเลื่อมใสศรัทธาและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก 29.50%
อันดับ 3 ให้ความสำคัญทางการศึกษา /สร้างขวัญกำลังใจให้กับครู ดูแลเรื่องเงินเดือน สวัสดิการของครู 28.33%
           
         

 

Read : 786 times

jL Poll Module1

คสช.สั่งลดภาษีสรรพสามิตเบนซินเพิ่มดีเซล ท่านเห็นอย่างไร


 

Poll (2)

กระแสราดน้ำแข็งการกุศลฟีเวอร์สุด ท่านเห็นอย่างไร
 

แปลภาษา

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishThai

*