หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 
   
Home Breaking News ข่าวในประเทศ โปรดเกล้า ฯ พระราชทานยศทหารชั้น'นายพล'140 นาย

โปรดเกล้า ฯ พระราชทานยศทหารชั้น'นายพล'140 นาย

พิมพ์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล ประกาศระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ

พระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระ เมษายน ๒๕๕๖ ให้แก่ นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ
          ๑. พลโท ทินกร สงวนศักดิ์โยธิน เป็น พลเอก
          ๒. พลโท สุรินทร์ จันทร์เหยี่ยว เป็น พลเอก
          ๓. พลโท สถาพร เกียรติภิญโญ เป็น พลเอก
          ๔. พลโท มาโนช บุญคลัง เป็น พลเอก
          ๕. พลโท ศุภวุฒิ อุตมะ เป็น พลเอก
          ๖. พลโท ลูกเพ็ชร์ เสียงก้อง เป็น พลเอก
          ๗. พลโท อุทัย ปานเสน่ห์ เป็น พลเอก
          ๘. พลโท ณัฐชัย ใบเงิน เป็น พลเอก
          ๙. พลโท ชาญชัยณรงค์ ธนารุณ เป็น พลเอก
          ๑๐. พลโท อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ เป็น พลเอก
          ๑๑. พลโท ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ เป็น พลเอก
          ๑๒. พลโท ศักดิ์ชัย อ่ำครองธรรม เป็น พลเอก
          ๑๓. พลเรือโท มานิตย์ สูนนาดำ เป็น พลเรือเอก
          ๑๔. พลอากาศโท ชินชาต บุญคง เป็น พลอากาศเอก
          ๑๕. พลอากาศโท ตรีทศ สนแจ้ง เป็น พลอากาศเอก
          ๑๖. พลอากาศโท วราวุธ คันธา เป็น พลอากาศเอก
          ๑๗. พลตรี กิตติ์ คิ้มวงษ์ษา เป็น พลโท
          ๑๘. พลตรี ปรีชา สังข์แก้ว เป็น พลโท
          ๑๙. พลตรี สุขสันต์ สิงหเดช เป็น พลโท
          ๒๐. พลตรี พลวัส แก้วเรียน เป็น พลโท
          ๒๑. พลตรี ผณิศวร จันทวรินทร์ เป็น พลโท
          ๒๒. พลตรี ณรงค์ อุทะนุต เป็น พลโท
          ๒๓. พลตรี พีระพงษ์ โตบุญมี เป็น พลโท
          ๒๔. พลตรี ศักดา ไชยมงคล เป็น พลโท
          ๒๕. พลตรี วรศักดิ์ ศิลานนท์ เป็น พลโท
          ๒๖. พลตรี ไพศาล พันธุ์ภาไพ เป็น พลโท
          ๒๗. พลตรี ณัฐชัย กสิผล เป็น พลโท
          ๒๘. พลตรี พัฒนพงศ์ องอาจอิทธิชัย เป็น พลโท
          ๒๙. พลตรี สิบทิศ อักษรานุเคราะห์ เป็น พลโท
          ๓๐. พลตรี รังสรรค์ โพธิกนิษฐ เป็น พลโท
          ๓๑. พลตรี ประเสริฐสุทธิ์ ทองขาว เป็น พลโท
          ๓๒. พลตรี ประเสริฐ ทองดี เป็น พลโท
          ๓๓. พลตรี ศุภกร สงวนชาติศรไกร เป็น พลโท
          ๓๔. พลตรี เฉลิมชัย สิทธิสาท เป็น พลโท
          ๓๕. พลตรี สาธิต พิธรัตน์ เป็น พลโท
          ๓๖. พลตรี สุรศักดิ์ บุญศิริ เป็น พลโท
          ๓๗. พลตรี ขวัญชัย วีระนาวิน เป็น พลโท
          ๓๘. พลตรี สถิตย์ เรืองดิลกรัตน์ เป็น พลโท
          ๓๙. พลตรี ศักดา สาลีพันธ์ เป็น พลโท
          ๔๐. พลตรี คนินทร วงศาโรจน์ เป็น พลโท
          ๔๑. พลตรี สูตร จรูญชาติ เป็น พลโท
          ๔๒. พลตรี ปวริศ แจ่มสว่าง เป็น พลโท
          ๔๓. พลตรี วิทยา บุญยานุตร เป็น พลโท
          ๔๔. พลตรี สุริยะ สมิทธิ เป็น พลโท
          ๔๕. พลตรี ศรายุทธ อภิภัชเดชา เป็น พลโท
          ๔๖. พลตรี อุรุพงษ์ กาญจนสุนทร เป็น พลโท
          ๔๗. พลเรือตรี ศรายุทธ แดงเทศ เป็น พลเรือโท
          ๔๘. พลเรือตรี สรวงสรร พินทุสมิต เป็น พลเรือโท
          ๔๙. พลเรือตรี หม่อมหลวงอนุนพนันท์ นวรัตน์ เป็น พลเรือโท
          ๕๐. พลเรือตรี พิพัฑฒ์ภณ สังข์กลมเกลี้ยง เป็น พลเรือโท
          ๕๑. พลเรือตรี ธำรง เดชวรรณ เป็น พลเรือโท
          ๕๒. พลอากาศตรี ชนินทร์ บำรุงวุทธิ์ เป็น พลอากาศโท
          ๕๓. พลอากาศตรี อุดมศักดิ์ สันติกุล เป็น พลอากาศโท
          ๕๔. พลอากาศตรี สุรศักดิ์ หมู่พยัคฆ์ เป็น พลอากาศโท
          ๕๕. พลอากาศตรี สมพล พูนทวีธรรม เป็น พลอากาศโท
          ๕๖. พลอากาศตรี ประโยชน์ ดีชัง เป็น พลอากาศโท
          ๕๗. พลอากาศตรี บุญสืบ ประสิทธิ์ เป็น พลอากาศโท
          ๕๘. พลอากาศตรี ถาวรฤทธิ์ กะเหว่านาค เป็น พลอากาศโท
          ๕๙. พลอากาศตรี ศิริชัย ภัทรสุวรรณ เป็น พลอากาศโท
          ๖๐. พลอากาศตรี พันธุ์ศักดิ์ จินตสุวรรณ เป็น พลอากาศโท
          ๖๑. พันเอก ภาณุ พรหมดิเรก เป็น พลตรี
          ๖๒. พันเอก ทินกร ตันติวนิช เป็น พลตรี
          ๖๓. พันเอก พิเชษฐ คงศรี เป็น พลตรี
          ๖๔. พันเอก สมเจตน์ ฤกษ์ดี เป็น พลตรี
          ๖๕. พันเอก ธีระเดช ไตรบุตร เป็น พลตรี
          ๖๖. พันเอก สีทันดร สัตย์ศรี เป็น พลตรี
          ๖๗. พันเอก สถาพร พันธ์กล้า เป็น พลตรี
          ๖๘. พันเอก ปริญญา ขุนนาศรี เป็น พลตรี
          ๖๙. พันเอก พัฒนา คุ้มเปลี่ยน เป็น พลตรี
          ๗๐. พันเอก อภิรมย์ จินตเกษกรรม เป็น พลตรี
          ๗๑. พันเอก โสฬส สิรยากร เป็น พลตรี
          ๗๒. พันเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ เป็น พลตรี
          ๗๓. พันเอก ประสพชัย กงบุราณ เป็น พลตรี
          ๗๔. พันเอก ณัฐกร ทิพย์สุข เป็น พลตรี
          ๗๕. พันเอก ชัยยันต์ จิตต์ทา เป็น พลตรี
          ๗๖. พันเอก ธานินทร์ อยู่พงษ์พิทักษ์ เป็น พลตรี
          ๗๗. พันเอก สุเทพ จิตต์จำนงค์ เป็น พลตรี
          ๗๘. พันเอก วิธาน ขอบคุณ เป็น พลตรี
          ๗๙. พันเอก สมชาย ยังพิทักษ์ เป็น พลตรี
          ๘๐. พันเอก สมโภชน์ วังแก้ว เป็น พลตรี
          ๘๑. พันเอก พลรบ โชคระดา เป็น พลตรี
          ๘๒. พันเอก วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ เป็น พลตรี
          ๘๓. พันเอก ศรัญย์พงษ์ เจริญวงษ์ เป็น พลตรี
          ๘๔. พันเอก อภิชาต มีสมมนต์ เป็น พลตรี
          ๘๕. พันเอก จักรกฤษณ์ เมฆสุวรรณ เป็น พลตรี
          ๘๖. พันเอก ศรีศักดิ์ เลิศล้ำ เป็น พลตรี
          ๘๗. พันเอก ศุภชัย ไม้แก้ว เป็น พลตรี
          ๘๘. พันเอก สมยศ ขุนชำนิ เป็น พลตรี
          ๘๙. พันเอก วิชชุ ชาญใช้จักร เป็น พลตรี
          ๙๐. พันเอก พรชัย ดวงเนตร เป็น พลตรี
          ๙๑. พันเอก มณฑล วัฒนธร เป็น พลตรี
          ๙๒. พันเอก โยธิน อริยโยธิน เป็น พลตรี
          ๙๓. พันเอก มนัสวีร์ ครามานนท์ เป็น พลตรี
          ๙๔. พันเอก จักราวุธ โสมภีร์ เป็น พลตรี
          ๙๕. พันเอก ปริญญา ประธานธุรารักษ์ เป็น พลตรี
          ๙๖. พันเอก สุจินต์ เอี่ยมปี เป็น พลตรี
          ๙๗. พันเอก วุฒิภัทร บุญโกสุมภ์ เป็น พลตรี
          ๙๘. พันเอก ศราทิตย์ สุขัมศรี เป็น พลตรี
          ๙๙. พันเอก สมนึก นักรบ เป็น พลตรี
          ๑๐๐. พันเอก กฤษณะ เกิดทองคำ เป็น พลตรี
          ๑๐๑. พันเอก สัมพันธ์ อุดมศักดิ์ เป็น พลตรี
          ๑๐๒. พันเอก จิรภัทร ชมภูแสง เป็น พลตรี
          ๑๐๓. พันเอก รังรักษ์ อิงอร่าม เป็น พลตรี
          ๑๐๔. พันเอก สมชัย รักบางแหลม เป็น พลตรี
          ๑๐๕. พันเอก ธีรวุธ พุ่มศฤงฆาร เป็น พลตรี
          ๑๐๖. พันเอกหญิง บุณญารัศม์ พัฒนะมหินทร์ เป็น พลตรีหญิง
          ๑๐๗. พันเอกหญิง นิรมล ผดุงกุล เป็น พลตรีหญิง
          ๑๐๘. พันเอกหญิง กรรณิการ์ เกิดพิทักษ์ เป็น พลตรีหญิง
          ๑๐๙. พันเอกหญิง ลักขณา แผ้วพลสง เป็น พลตรีหญิง
          ๑๑๐. พันเอกหญิง องค์อร สิชฌนุกฤษฎ์ เป็น พลตรีหญิง
          ๑๑๑. นาวาเอก ทนงศักดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา เป็น พลเรือตรี
          ๑๑๒. นาวาเอก นรินทร อมรฉัตร เป็น พลเรือตรี
          ๑๑๓. นาวาเอก อัมพร ศรีสม เป็น พลเรือตรี
          ๑๑๔. นาวาเอก สานนท์ ผะเอม เป็น พลเรือตรี
          ๑๑๕. นาวาเอก ธรรมนูญ กสิโกศล เป็น พลเรือตรี
          ๑๑๖. นาวาเอก โอภาส รักพุก เป็น พลเรือตรี
          ๑๑๗. นาวาเอก ประดิษฐ สำอางค์อินทร์ เป็น พลเรือตรี
          ๑๑๘. นาวาเอก อาทร เคลือบมาศ เป็น พลเรือตรี
          ๑๑๙. นาวาเอก ทศพร ปัทมานนท์ เป็น พลเรือตรี
          ๑๒๐. นาวาเอก ธน ทิวารัศชัย เป็น พลเรือตรี
          ๑๒๑. นาวาเอก ไพฑูรย์ พงษ์เพียจันทร์ เป็น พลเรือตรี
          ๑๒๒. นาวาเอกหญิง ชมฤดี ชุตาภา เป็น พลเรือตรีหญิง
          ๑๒๓. นาวาอากาศเอก สุชาติ ฤทธิรงค์ เป็น พลอากาศตรี
          ๑๒๔. นาวาอากาศเอก สุรพงศ์ ดุลยไพบูลย์ เป็น พลอากาศตรี
          ๑๒๕. นาวาอากาศเอก ชัยกฤต หาญสมบูรณ์ เป็น พลอากาศตรี
          ๑๒๖. นาวาอากาศเอก เชิญลาภ วัฒนารักษ์ เป็น พลอากาศตรี
          ๑๒๗. นาวาอากาศเอก มนัส ชื่นค้า เป็น พลอากาศตรี
          ๑๒๘. นาวาอากาศเอก นคร ดวงดี เป็น พลอากาศตรี
          ๑๒๙. นาวาอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ ศุขมา เป็น พลอากาศตรี
          ๑๓๐. นาวาอากาศเอก วิเชียร บัวเผือก เป็น พลอากาศตรี
          ๑๓๑. นาวาอากาศเอก จักรวุธ ประสมทอง เป็น พลอากาศตรี
          ๑๓๒. นาวาอากาศเอก มานะ สัตยธีรานนท์ เป็น พลอากาศตรี
          ๑๓๓. นาวาอากาศเอก ปานิชาต์ ไทยกล้า เป็น พลอากาศตรี
          ๑๓๔. นาวาอากาศเอก ยอด สุนทร - วิจารณ์ เป็น พลอากาศตรี
          ๑๓๕. นาวาอากาศเอก ชัยวัฒน์ เงินวิเศษ เป็น พลอากาศตรี
          ๑๓๖. นาวาอากาศเอก วีรชาติ เหลืองเรณูกุล เป็น พลอากาศตรี
          ๑๓๗. นาวาอากาศเอกหญิง บุบผา ทองผาสุก เป็น พลอากาศตรีหญิง
          ๑๓๘. นาวาอากาศเอกหญิง พัชรา บุณยทรรพ เป็น พลอากาศตรีหญิง
          ๑๓๙. นาวาอากาศเอกหญิง อรอนงค์ กาญจนหิรัญ เป็น พลอากาศตรีหญิง
          ๑๔๐. นาวาอากาศเอกหญิง นภาจรี มีขันทอง เป็น พลอากาศตรีหญิง
          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ยกเว้นหมายเลข ๑๕, ๕๕ และ ๑๒๖ ตั้งแต่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖
          ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
          ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
          ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
          นายกรัฐมนตรี

 

 

Read : 963 times

jL Poll Module1

เงินจ่ายคืนภาษีรถคันแรกปีนี้ไม่พอ คลังขอใช้งบกลาง/เงินคงคลังหมื่นล.ท่านเห็นอย่างไร


 

Poll (2)

ห่วงศาลรัฐธรรมนูญตัดสินคดีนายกฯ จุดชนวนรุนแรง ท่านเชื่ออย่างไร
 

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Thai

*
เตาแก๊ส ขายเตาแก๊ส หวย เตาอบ ตู้กดน้ำ