หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 
   
Home Breaking News ข่าวในประเทศ บอร์ดกรุงไทยอนุมัติตั้ง 'เบญจา หลุยเจริญ'เป็นประธานกก.แทน 'สถิตย์'

บอร์ดกรุงไทยอนุมัติตั้ง 'เบญจา หลุยเจริญ'เป็นประธานกก.แทน 'สถิตย์'

พิมพ์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 7/2556 (845) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 มีการพิจารณา แต่งตั้งประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ธนาคารจึงขอเรียนแจ้งมติเพื่อทราบ ดังนี้
1) แต่งตั้ง นางเบญจา หลุยเจริญ เป็นประธานกรรมการธนาคารแทน ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
2) แต่งตั้ง นายวรวิทย์ จำปีรัตน์ เป็นประธานกรรมการบริหาร แทนนางเบญจา หลุยเจริญ ที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธนาคาร
3) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
3.1) นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
3.2) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
3.3) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ได้แนบแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมาพร้อมนี้แล้ว
4) เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นดังนี้“นายวรภัค ธันยาวงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่โดยลำพัง หรือนายวรวิทย์ จำปีรัตน์ และนางอรุณภรณ์ลิ่มสกุล ลงลายมือชื่อร่วมกันรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”โดยจะได้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทดังกล่าวต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อไป
ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2556

 

Read : 1146 times

jL Poll Module1

ทักษิณประกาศครอบครัวชินวัตรเว้นวรรคการเมือง ท่านมีความเห็นอย่างไร


 

Poll (2)

ท่านคิดว่าการเมืองขัดแย้งครั้งนี้จะบานปลายถึงขั้นสงครามกลางเมืองหรือไม่
 

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Thai

*
เตาแก๊ส ขายเตาแก๊ส หวย เตาอบ ตู้กดน้ำ