หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 
   
Home Breaking News ข่าวในประเทศ ธปท.เปิดประมูลรถยนต์เลิกใช้แล้ว 10 คัน

ธปท.เปิดประมูลรถยนต์เลิกใช้แล้ว 10 คัน

พิมพ์

สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย จะขายพัสดุใช้แล้ว จำนวน 11 หน่วย (รถยนต์จำนวน 10 คัน และรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน)

โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคาร แห่งประเทศไทย ถนนบรมราชชนนี ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ตามเงื่อนไข
การจำหน่าย

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกคลังพัสดุ ส่วนพัสดุและบริการ ฝ่ายการบัญชีและพัสดุ โทร. 0-2356-8187, 0-2356-8189

สำหรับเงื่อนไขการจำหน่ายพัสดุใช้แล้ว  สอบ. ธปท. จะขายพัสดุใช้แล้ว ประกอบด้วย รถยนต์จำนวน 10 คัน และรถจักรยานยนต์จำนวน 1 คัน โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดของแต่ละรายการ จะมีสิทธิรับซื้อพัสดุใช้แล้วรายการนั้น ๆ จาก สอบ. ธปท. ตามราคาที่เสนอไว้ ณ วันที่ สอบ. ธปท. แจ้งผลการประมูลด้วยวาจา หรือเสร็จสิ้นการประมูล

ผู้เข้าร่วมประมูลต้องเสนอราคาด้วยวาจา จนกว่าจะเหลือผู้เสนอราคาสูงสุดเพียง 1 รายซึ่งจะมีสิทธิรับซื้อพัสดุใช้แล้วรายการนั้น

สอบ. ธปท. อาจสงวนสิทธิไม่ขายพัสดุใช้แล้ว รายการใดที่ราคาสูงสุดที่เสนอยังต่ำกว่าราคากลางที่ ธปท. กำหนด หรือเมื่อ สอบ. ธปท. เห็นว่าไม่สมควรขาย รวมทั้งสงวนสิทธิที่จะระงับการขายพัสดุใช้แล้วรายการใดรายการหนึ่งก็ได้

ผู้ที่ประมูลได้ ต้องวางเงินเพื่อการรับซื้อเป็นเงินสดจำนวนกึ่งหนึ่งของราคาค่าพัสดุใช้แล้วแต่ละรายการภายหลังการประมูล และต้องชำระส่วนที่เหลืออีกกึ่งหนึ่งให้เสร็จสิ้นภายใน3 วันทำการ รวมทั้งต้องเข้าทำสัญญาซื้อขายรถยนต์กับ สอบ. ธปท. ที่แผนกบริการ ส่วนพัสดุและบริการ ฝ่ายการบัญชีและพัสดุ สายออกบัตรธนาคาร เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนีตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ให้เสร็จสิ้นก่อน จึงมีสิทธิรับมอบรถยนต์ และเอกสารการโอนทะเบียนรถยนต์ ทั้งนี้ สอบ. ธปท.จะระบุชื่อผู้รับโอนรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายรถยนต์เท่านั้น ผู้รับโอนรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายรถยนต์ ต้องไปดำเนินการโอนให้แล้วเสร็จภายในเวลา 15 วัน นับจากวันที่ได้รับมอบเอกสารดังกล่าว มิฉะนั้นสอบ. ธปท.จะไม่รับผิดชอบหากมีความบกพร่องเกิดขึ้นเกี่ยวกับการโอนทะเบียนรถยนต์

สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการโอน ค่าธรรมเนียม และการต่อทะเบียนภาษีรถยนต์ ผู้รับโอนรถยนต์จะต้องเป็นผู้ชำระทั้งสิ้น

 

Read : 692 times

jL Poll Module1

เงินจ่ายคืนภาษีรถคันแรกปีนี้ไม่พอ คลังขอใช้งบกลาง/เงินคงคลังหมื่นล.ท่านเห็นอย่างไร


 

Poll (2)

ห่วงศาลรัฐธรรมนูญตัดสินคดีนายกฯ จุดชนวนรุนแรง ท่านเชื่ออย่างไร
 

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Thai

*
เตาแก๊ส ขายเตาแก๊ส หวย เตาอบ ตู้กดน้ำ