หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • วันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม 2558
menu for mobile

 
   

กลุ่มเพื่อน Shambolic เชิญชวนร่วมซื้อเสื้อจากเพื่อนเพื่อเพื่อน
Home AEC news

การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum - ARF)

พิมพ์

 

AEC-pedia

การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum - ARF)

      นอกจากการประชุมหรือกรอบความร่วมมือในประเด็นเรื่องเศรษฐกิจและการค้าแล้ว ประเทศสมาชิกอาเซียนยังมีการพูดคุยหารือกันในมิติอื่นๆ เช่น ด้านสังคม วัฒนธรรมและการเมืองด้วยเช่นกัน ซึ่งการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum - ARF) จัดว่าเป็นเวทีหลักที่จะช่วยส่งเสริมความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคนี้  
      ARF คือ เวทีสำหรับปรึกษาหารือ (Consultative forum) ที่มุ่งส่งเสริมสันติภาพโดยการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศสมาชิกในเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองและความมั่นคง โดยมีทั้งผู้แทนฝ่ายการทูตและการทหารเข้าร่วมการประชุม ในปัจจุบันมีประเทศสมาชิกทั้งสิ้น 26 ประเทศกับ 1 กลุ่มประเทศ  ซึ่งประกอบไปด้วย สมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ  ประเทศคู่เจรจาของอาเซียน (Dialogue Partners)  อันได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ รัสเซีย สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ประเทศผู้สังเกตการณ์ของอาเซียน คือ ปาปัวนิวกินี (Observers)  และประเทศอื่น ๆ ที่มีบทบาทสำคัญในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เช่น ติมอร์-เลสเต ศรีลังกา เกาหลีเหนือ มองโกเลีย ปากีสถาน บังกลาเทศ โดยARF ใช้ "geographical footprint"" หรือขอบเขตทางภูมิศาสตร์ เป็นปัจจัยสำคัญเพื่อประกอบการพิจารณารับสมาชิกใหม่
      ARF จัดให้มีการประชุมระดับรัฐมนตรีขึ้นเป็นครั้งแรกที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2537 และในอีก 1 ปีถัดมาจึงได้มีการวางกรอบความคิดหลักที่ใช้ในการพัฒนา ARF ขึ้น โดยได้กำหนดพัฒนาการของกระบวนการ ARF เป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ การส่งเสริมการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกัน (Confidence Building) การพัฒนาการทูตเชิงป้องกัน (Preventive Diplomacy) และการแก้ไขความขัดแย้ง (Conflict Resolution) ซึ่งตลอดระยะเวลา 17 ปี ที่ผ่านมามุ่งเน้นไปที่การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นหลัก ขณะที่ขั้นตอนอื่นๆ ยังไม่มีความคืบหน้ามากนัก
      ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นประธาน ARF เมื่อปี  2552 ไทยได้ผลักดันให้ที่ประชุม  ARF ให้การรับรอง ถ้อยแถลงวิสัยทัศน์ของ ARF (ARF Vision Statement) ที่จะวางกรอบให้ ARF สามารถเป็นกลไกที่มีบทบาทเด่นชัดและสามารถสร้างความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ในภูมิภาคร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น เช่น ประเด็นเรื่องการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ภัยพิบัติ ความมั่นคงทางทะเลและการไม่แพร่ขยายและลดอาวุธนิวเคลียร์ เป็นต้น
      ล่าสุดในการประชุม ARF ครั้งที่ 17 ณ กรุงฮานอย เมื่อปี 2553 ได้มีการรับรองแผนปฏิบัติการฮานอยเพื่อดำเนินการให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Hanoi Plan of Action to Implement the ARF Vision Statement) ภายในปี 2563

 

■ คอลัมน์ AEC Pedia  / ■ ฐากร
■ จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ AEC world ปีที่33 (1) ฉบับที่ 2,851 (15) วันที่ 9 - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556

 

 

Read : 7770 timesjL Poll Module1

สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่รัฐบาลเอาอย่างไรดี


 

Poll (2)

ทีมเศรษฐกิจรัฐบาลยอมรับเศรษฐกิจจะซบเซาไปอีก3ปี ท่านต้องปรับแผนธุรกิจที่วางไว้หรือไม่
 

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Thai

* unitus-smart