หนังสือพิมพ์ดิจิตอล
รับสมาชิกฉบับดิจิตอลออนไลน์ คลิ๊ก .. AIS Bookstore | Ookbee
HomeBreaking Newsข่าวในประเทศ ก.แรงงานพร้อมรับฟังความเห็นข้อกำหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง

ก.แรงงานพร้อมรับฟังความเห็นข้อกำหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง

พิมพ์

ปลัดกระทรวงแรงงาน เผย ก.แรงงาน ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาข้อกำหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง

เน้นมาตรฐานสากล รับฟังความเห็นทุกฝ่าย เผยผลจากการศึกษาของคณะกรรมการวิชาการและกลั่นกรองพบ นายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ลูกจ้างไม่ได้รับสิทธิ สวัสดิการ

นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในขณะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ว่า ตามที่การประชุมกระทรวงแรงงานเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 255 โดยที่ประชุมได้ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานศึกษาข้อมูลและพิจารณาปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เรื่องการกำหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงเพื่อใช้ในบางประเภทกิจการ เช่น ธุรกิจค้าปลีก งานบริการ แปรรูป ล้งกุ้ง เนื่องจากกิจการดังกล่าวใช้เวลาทำงานน้อยกว่าวันละ 8 ชั่วโมง

ทั้งนี้ที่ประชุมได้ข้อสรุป 3 แนวทาง คือ ตราเป็นพระราชกฤษฎีกากำหนดงานที่ให้มีการคุ้มครองแรงงานแตกต่างไปจาก พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จึงออกกฎกระทรวงกำหนดตามประเภทงานซึ่งต้องเป็นงานที่มีลักษณะหรือสภาพการจ้างที่แตกต่างไปจากงานทั่วไปและไม่สามารถนำข้อกำหนดเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานตาม พรบ. มาใช้บังคับได้ อาทิ งานขนส่ง เกษตรกรรม ประมง แนวทางที่สองออกประกาศตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมงโดยกฎหมายให้อำนาจตามมาตรา 79 (3) และมาตรา 87 (2) โดยปัจจุบันคณะกรรมการค่าจ้างได้ออกประกาศตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นรายวันตามท้องที่ โดยประกาศทุกฉบับได้กำหนดวันซึ่งหมายถึงเวลาทำงานปกติของลูกจ้าง ซึ่งไม่เกินชั่วโมงทำงานปกติ  แต่การกำหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงต้องคำนึงถึงสาขาอาชีพบางสาขาโดยลักษณะงานไม่สามารถกำหนดให้ลูกจ้างทำงานตามเวลาได้ ส่วนแนวทางที่สามคือ การตราเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานบางช่วงเวลา ซึ่งเรื่องดังกล่าวอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 175 ว่าด้วยการทำงานบางช่วงเวลาได้ให้นิยามสำหรับผู้ที่ทำงานบางช่วงเวลาว่า บุคคลผู้รับจ้างทำงานที่มีชั่วโมงการทำงานน้อยกว่าชั่วโมงทำงานปกติแบบเต็มเวลาที่สามารถเทียบเคียงได้ในสาขาอาชีพหรือสถานประกอบกิจการประเภทเดียวกัน โดยนิยามดังกล่าวจะต้องครอบคลุมทั้งนายจ้างและลูกจ้างในทุกประเภทกิจการ ทั้งนี้เชื่อว่าระบบนี้จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับค่าจ้างของประเทศ ซึ่งต้องพิจารณาเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการศึกษาวิเคราะห์หากจะมีการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมงในกิจการบางประเภทของคณะกรรมการวิชาการและกลั่นกรอง พบว่า ปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของลูกจ้างในบางช่วงเวลา อาทิ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของนายจ้าง คนงานบางช่วงเวลาถูกเลือกปฏิบัติไม่ได้รับสวัสดิการ สิทธิการลา สิทธิการรวมตัว การเจรจาต่อรอง สุขภาพอนามัย และไม่ได้รับการอบรมเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน อย่างไรก็ตามการกำหนดการจ้างงานบางช่วงเวลาของลูกจ้าง จะส่งผลดีต่อลูกจ้างที่จะสามารถมีทำภารกิจอื่น ๆ ได้ แต่ในขณะเดียวกันอาจส่งผลต่อตลาดแรงงานไทยในอนาคตที่มีแนวโน้มที่ทำให้นายจ้างหันไปจ้างทำงานบางช่วงเวลาเพิ่มมากขึ้น เพราะกฎหมายไทยไม่ได้กำหนดการทำงานว่าการทำงานบางช่วงเวลา (part time) สามารถทำได้กี่ชั่วโมง และหากนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างลูกจ้างสามารถร้องเรียนตามกฎหมายได้อย่างไร

 สำหรับผลการปรับอัตราค่าจ้างในกลุ่มประเทศอาเซียน พบว่า ประเทศที่มีค่าจ้างสูงสุดอันดับ 1 คือ สิงคโปร์ 1,555 – 2,333 บาทต่อวัน รองลงมาคือ บรูไน 500 – 625 บาทต่อวัน ฟิลิปปินส์ 301 – 382 บาทต่อวัน มาเลเซีย 266 – 300 บาทต่อวัน และไทย 300 บาทต่อวันตามลำดับ ซึ่งประเทศสิงคโปร์และบรูไนไม่ได้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นกฎหมาย

 

Read : 690 times

jL Poll Module1

คสช.ให้ปรับเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่ 1ตุลาคม ปีหน้า ท่านเห็นว่าอย่างไร


 

Poll (2)

โค้ชเทควันโดลงโทษนักกีฬา ท่านเห็นว่าเป็นกรณีไหน
 

แปลภาษา

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishThai

*