หนังสือพิมพ์ดิจิตอล
รับสมาชิกฉบับดิจิตอลออนไลน์ คลิ๊ก .. AIS Bookstore | Ookbee

-โหลดฟรี ฐานเศรษฐกิจฉบับพิเศษ Executive Family พ่อลูกนักบริหาร http://bit.ly/1usuq9w
-โหลดฟรี
ที่ AIS Bookstore ฐานเศรษฐกิจ ฉบับพิเศษ (Thailand Direct Sales 2014 Health & Beauty) http://bit.ly/1uQm8NX
-โหลดฟรี ฐานเศรษฐกิจฉบับพิเศษ "ทําเนียบสตรีนักธุรกิจ-นักบริหารไทย 2014"ที่ AIS Bookstore http://bit.ly/1uss0b1

HomeBreaking Newsข่าวในประเทศ เอแบคโพลล์เผยผลสำรวจพฤติกรรมการกินผัก-ผลไม้แปรรูปของคนกรุง

เอแบคโพลล์เผยผลสำรวจพฤติกรรมการกินผัก-ผลไม้แปรรูปของคนกรุง

พิมพ์

นางสาวปภาดา ชินวงศ์ ผู้จัดการโครงการวิจัย ศูนย์วิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ (Social Innovation Management and Business Analysis, SIMBA) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เปิดเผยผลวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการกินผักผลไม้แปรรูปของคนกรุง: กรณีศึกษากลุ่มตัวอย่างอายุ 15 -60 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 620 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา พบว่า
          
เมื่อถามถึงพฤติกรรมการรับประทานผักและผลไม้ พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.7 ระบุผลไม้สด รองลงมาร้อยละ 84.8 ระบุผักสด ร้อยละ 78.8 ระบุผลไม้แปรรูป ร้อยละ 71.0 ระบุผักปรุงสุก และร้อยละ 65.9 ระบุผักแปรรูป ตามลำดับ
         
 อย่างไรก็ตามเมื่อถามถึงประเภทของผัก ผลไม้แปรรูปที่เลือกซื้อเป็นประจำ พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 74.6 เลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปประเภทผลไม้ไทย เช่น ขนุนอบกรอบ มะม่วงอบ ทุเรียนทอด กล้วยตาก เป็นต้น ร้อยละ 57.6 เลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปประเภทผักพื้นบ้านของไทย เช่น กระเจี๊ยบเขียวอบแห้ง เห็ดนางฟ้าทอดหรืออบกรอบ ผักกาดกระป๋อง เป็นต้น ส่วนผัก ผลไม้แปรรูปนำเข้าจากต่างประเทศ พบว่า ร้อยละ 24.6 เลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปประเภทผลไม้ เช่น ลูกเกด แอปเปิ้ลอบกรอบ เป็นต้น และร้อยละ 12.3 เลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปประเภทผัก เช่น เห็ดกระป๋อง แตงกวาญี่ปุ่นดอง เป็นต้น
          
ประเด็นที่น่าสนใจ คือ เมื่อสอบถามถึงปัจจัยสำคัญที่ทำให้เลือกซื้อผัก/ผลไม้แปรรูป พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกินกว่าครึ่งหรือร้อยละ 51.2 ซื้อเพื่อกินเป็นของว่าง รองลงมา ร้อยละ 44.1 ระบุหาซื้อง่าย ร้อยละ 31.0 ระบุความสะอาด ปลอดภัย และมีเครื่องหมายหรือตรารับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 30.5 ระบุราคาและโปรโมชั่นของสินค้า และร้อยละ 30.1 ระบุชอบกิน มีรสชาติอร่อย นอกจากนี้ยังมีปัจจัยสำคัญอื่นๆ อีก อาทิ นำมาผสมหรือปรุงเป็นอาหาร/เครื่องดื่ม ควบคุมน้ำหนัก  ไม่สะดวกในการซื้อผัก/ผลไม้สดมารับประทาน เป็นต้น
      
ส่วนสถานที่ที่กลุ่มตัวอย่างไปเลือกซื้อผัก/ผลไม้แปรรูปเป็นประจำ อันดับแรก ร้อยละ 50.3 ระบุซุปเปอร์มาร์เก็ต อันดับสอง ร้อยละ 47.8 ระบุตลาดสด อันดับสาม ร้อยละ 35.7 ระบุร้านสะดวกซื้อ อันดับสี่ ร้อยละ 31.8 ระบุห้างสรรพสินค้า และอันดับห้า ร้อยละ 25.5 ระบุร้านขายของชำ ตามลำดับ
          
ที่น่าพิจารณาคือ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 28.8 มีความกังวลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้แปรรูปว่าจะมีสารปนเปื้อนและสารตกค้าง เช่น ยาฆ่าแมลง ฟอร์มาลีน ในขณะที่ร้อยละ 24.6 กังวลเรื่องความปลอดภัยของสารเคมีที่ใช้ในการผลิตหรือถนอมอาหาร ร้อยละ 18.3 กังวลเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบที่นำมาผลิต ร้อยละ 15.4 กังวลเรื่องกระบวนการผลิตที่ไม่สะอาดไม่ได้มาตรฐาน และร้อยละ 12.9 กังวลเรื่องกระบวนการผลิตที่ทำลายคุณค่าทางอาหาร
          
โดยเกือบครึ่งหรือร้อยละ 47.6 ระบุมีความเชื่อมั่นปานกลางต่อคุณภาพกระบวนการผลิตในการรักษาคุณค่าทางสารอาหารของผัก ผลไม้แปรรูป ในขณะที่ร้อยละ 32.0 ระบุเชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด และร้อยละ 20.4 ระบุเชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด
          
ผู้จัดการโครงการกล่าวว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคงมีความสนใจในการบริโภคผัก ผลไม้แปรรูปของไทย ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการไทยในการขยายธุรกิจประเภทนี้ เพียงแต่พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
          
อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังคงให้ความสำคัญต่อการบริโภคผักและผลไม้สดแต่ด้วยข้อจำกัดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลาในการประกอบอาหารหรือการไปซื้อของสด คนจำนวนมากจึงหันมาบริโภคผัก ผลไม้แปรรูปควบคู่ไปด้วย  สิ่งที่ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐต้องพิจารณาคือความกังวลต่อสารปนเปื้อนและสารตกค้างที่อาจจะมีอยู่ในผัก ผลไม้เหล่านั้น ดังนั้นจึงฝากถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นต้น เพิ่มการควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานอย่างจริงจัง รวมถึงหามาตราการควบคุมผู้จัดจำหน่ายอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ยังควรต้องให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและการบริโภคที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค
 

 

Read : 2036 times

jL Poll Module1

สรรพากรจี้5แสนรายผู้ค้าอี-คอมเมิร์ชต้องแจ้งเสียภาษี ท่านเห็นอย่างไร


 

Poll (2)

เล็งเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชาท่านเห็นอย่างไร
 

แปลภาษา

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishThai

*