หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • วันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม 2558
menu for mobile

 
   

กลุ่มเพื่อน Shambolic เชิญชวนร่วมซื้อเสื้อจากเพื่อนเพื่อเพื่อน
Home AEC news

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศอาเซียน (ASEAN ICT Masterplan 2010-2015)

พิมพ์

 AEC-pedia

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศอาเซียน
(ASEAN ICT Masterplan 2010-2015)

 
      แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศอาเซียน (ASEAN ICT Masterplan 2010-2015) คือ แผนยุทธศาสตร์ด้านไอซีทีของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ริเริ่มจากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (TELMIN) ครั้งที่ 8 เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 ที่ได้มีการลงมติให้มีการจัดทำโครงการแม่บทขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางกิจกรรมความร่วมมือด้านไอซีทีและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านไอซีทีในอาเซียน โดยได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากกองทุนไอซีทีอาเซียน (ASEAN ICT Fund)  ต่อมาในการประชุม TELMIN เมื่อปี 2554 จึงได้มีการลงนามรับรองและประกาศใช้ ASEAN ICT Masterplan 2010-2015 สำหรับขับเคลื่อนและกำหนดทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของอาเซียนในระยะ 5 ปีอย่างเป็นทางการ
      ASEAN ICT Masterplan 2010-2015 คือแผนแบบเบ็ดเสร็จที่มีการระบุยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงาน เป้าหมาย และระยะเวลาในการดำเนินการอย่างชัดเจน โดยมีการกำหนดเป้าหมายกว้างๆ อยู่ 4 ประการ คือ ยกระดับไอซีทีเป็นเครื่องมือในการผลักดันให้อาเซียนมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้อาเซียนได้รับการยอมรับในฐานะเป็นศูนย์กลางด้านไอซีทีแห่งหนึ่งของโลก ทำให้ประชากรอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และให้ไอซีทีมีส่วนช่วยในการรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียน และยังวางยุทธศาสตร์การดำเนินการไว้อีก 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ (Economic transformation) เป็นการเตรียมความพร้อมด้านสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแก่การทำธุรกิจเพื่อที่จะดึงดูดการค้า การลงทุน และการสร้างธุรกิจในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
      ยุทธศาสตร์ที่ 2 การมีส่วนร่วมของประชาชน และการสร้างศักยภาพให้แก่ประชาชน (People empowerment and engagement) เป็นการปรับปรุงคุณภาพชีวิต ของประชาชนผ่านการเข้าถึงไอซีทีอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ในราคาที่เหมาะสม
      ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างนวัตกรรม (Innovation) คือการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green) โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ และความแปลกใหม่ รวมทั้งการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure development) เพื่อสนับสนุนการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่างๆ ให้ครอบคลุมทั่วทุกชุมชนในอาเซียน รวมทั้ง การบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา และระบบเตือนภัยพิบัติ (Disaster management) ให้มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์
      ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human capital development) เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีทักษะและความสามารถด้านไอซีทีเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมไอซีทีและช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมอื่นๆ ในภาคเศรษฐกิจ
      และยุทธศาสตร์ที่ 6 การลดช่องว่างทางด้านดิจิตอล (Bridging the digital divide) เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการนำไอซีทีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างอาชีพ

■ คอลัมน์ AEC Pedia  / ■ ฐกร ภูวสุวรรณ์
■ จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ AEC world ปีที่33 (1) ฉบับที่ 2,859 (19) วันที่ 7 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

 

 

Read : 5222 timesjL Poll Module1

สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่รัฐบาลเอาอย่างไรดี


 

Poll (2)

ทีมเศรษฐกิจรัฐบาลยอมรับเศรษฐกิจจะซบเซาไปอีก3ปี ท่านต้องปรับแผนธุรกิจที่วางไว้หรือไม่
 

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Thai

* unitus-smart