หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558
menu for mobile

 
   

กลุ่มเพื่อน Shambolic เชิญชวนร่วมซื้อเสื้อจากเพื่อนเพื่อเพื่อน
Home AEC news

โครงการทางหลวงอาเซียน (ASEAN Highway Network Project)

พิมพ์

AEC-pedia

โครงการทางหลวงอาเซียน (ASEAN Highway Network Project)

     โครงการทางหลวงอาเซียน(ASEAN Highway Network Project)คือโครงการพัฒนาทางหลวงที่จะเชื่อมโยงการเดินทางติดต่อระหว่างประเทศสมาชิกอาเชียนเข้าด้วยกัน มีจำนวนทั้งสิ้น 23 เส้นทาง มีระยะทางรวมราว 38,000 กิโลเมตร และยังพยายามที่จะจัดทำมาตรฐานทางหลวงของแต่ละประเทศให้สอดคล้องกัน เช่น การใช้ป้ายจราจร สัญญาณไฟและระบบหมายเลขทางหลวงเป็นต้น เพื่อรองรับการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน ขยายโอกาสและลู่ทางการค้า รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
    โครงการทางหลวงอาเซียนมีที่มาจากการประชุมรัฐมนตรีด้านการขนส่งของอาเซียน (ASEAN TransportMimister-ATM) ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2540ซึ่งตัวแทนจากประเทศไทยได้เสนอต่อที่ประชุมว่าควรยกระดับความสำคัญของการพัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงของประเทศสมาชิกให้มากขึ้น ด้วยเหตุนี้กระทรวงคมนาคมของไทยจึงได้มอบหมายให้กรมทางหลวงเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำร่างรายงานเพื่อเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีขนส่งของอาเซียน ครั้งที่ 3 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อเดือนกันยายน 2540 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการของโครงการพัฒนาทางหลวงอาเซียนและมอบหมายให้ประเทศไทยเป็นผู้ประสานงานหลักในการดำ เนินงานโครงการนี้ระหว่างปี 2541-2542 ผ่านการประชุม 4 ครั้ง ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทย เวียดนาม บรูไน และเวียดนาม ตามลำดับ ซึ่งต่อมาในการประชุมรัฐมนตรีด้านการขนส่งของอาเซียน ครั้งที่ 5ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2542 ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาโครงการทางหลวงอาเซียน(Ministerial of Understanding on theDevelopment of ASEAN HighwayNetwork Project-MU) อย่างเป็นทางการ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงอาเซียนออกเป็น 3ระยะ ดังนี้
    ระยะที่ 1 (ปี 2543) กำหนดโครงข่ายทางหลวงอาเซียนและเส้นทางที่กำหนดให้เป็นเส้นทางขนส่งผ่านแดนระหว่างประเทศให้แล้วเสร็จ
    ระยะที่ 2 (ปี 2547) ทางหลวงที่กำหนดเป็นเส้นทางขนส่งระหว่างประเทศจะได้รับการปรับปรุงอย่างน้อยเป็นถนนมาตรฐานชั้น 3 (ถนนลาดยาง 2 ช่องจราจร) พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องหมายจราจรบนเส้นทางเหล่านั้นแล้วเสร็จ มีการก่อสร้างถนนช่วงที่ขาดตอน และเปิดดำเนินการจุดผ่านแดนทั้งหมด
    ระยะที่ 3 (ปี 2563) ทางหลวงที่กำหนดเป็นเส้นทางขนส่งระหว่างประเทศจะได้รับการปรับปรุงอย่างน้อยเป็นถนนมาตรฐานชั้น 1 หรือชั้นพิเศษ (ถนนลาดยางหรือคอนกรีตขนาด 4 ช่องจราจร หรือมากกว่า) ซึ่งสามารถรองรับการสัญจรได้มากกว่า8,000 คันต่อวัน แต่สำหรับเส้นทางที่มีปริมาณการจราจรตํ่าและไม่เป็นโครงข่ายหลักยินยอมให้ก่อสร้างเป็นถนนมาตรฐาน ชั้น 2 ได้ ระยะทางประมาณ 18,953 กิโลเมตร

■ คอลัมน์ AEC Pedia  / ■ ฐกร ภูวสุวรรณ์
■ จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ AEC world ปีที่33 (1) ฉบับที่ 2,865 (22) วันที่ 28 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

 

 

Read : 4091 timesjL Poll Module1

ปฏิรูปโครงสร้างตำรวจ ควรทำตอนไหน


 

Poll (2)

เครดิตยูเนียนฯร้องบิ๊กตู่" ใช้ม.44สั่งครม.ดึงบ 5 พันล้านบาทเยียวยาความเสียหายรายย่อย ท่านเห็นอย่างไร
 

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Thai

*