หนังสือพิมพ์ดิจิตอล
รับสมาชิกฉบับดิจิตอลออนไลน์ คลิ๊ก .. AIS Bookstore | Ookbee
HomeBreaking Newsข่าวในประเทศ ไฟเขียว6โครงการพัฒนาชุมชนเมือง ใน5จังหวัด

ไฟเขียว6โครงการพัฒนาชุมชนเมือง ใน5จังหวัด

พิมพ์

วันนี้ (14 สิงหาคม 2556) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาเมือง ครั้งที่ 10/2556 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้


ที่ประชุมรับทราบมติของคณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเมืองระดับจังหวัด ที่เห็นชอบในหลักการที่ให้มีการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนเมือง จำนวน 6 โครงการ ใน 5 จังหวัด ดังนี้

1. โครงการข่วงคนอายุยืน ฟื้นอัตลักษณ์เมืองเก่า เล่าขานตำนานชุมชน ของชุมชนบ้านน้ำล้อม เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม
2. โครงการธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ ชุมชนบ้านอุโบสถ ของชุมชนบ้านป่าจี้ เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการในลักษณะที่พัฒนาเมืองให้น่าอยู่อาศัยอย่างปลอดภัย
3. โครงการเลี้ยงโคนมแบบครบวงจร ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจายอลือมูซูซูยะลา เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา เป็นโครงการที่สร้างอาชีพให้กับชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเมืองให้ดีขึ้น
4. โครงการก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือพร้อมสะพานปรับระดับหน้าวัดลุ่มคงคาราม ของชุมชนกลุ่มท่าน้ำวัดลุ่มคงคาราม เทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เป็นโครงการเพื่อประโยชน์ของชุมชนโดยส่วนรวม ทำให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
5. โครงการก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือพร้อมสะพานปรับระดับหน้าวัดชลอ ของชุมชนกลุ่มท่าน้ำวัดชลอ เทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เป็นโครงการที่ส่งเสริมการจัดการ การแก้ไข ป้องกัน การก่อสร้าง รื้อถอน ปรับปรุง ฟื้นฟูสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ชุมชนเมืองเพื่อประโยชน์ของชุมชนโดยส่วนรวม ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชองชุมชน
6. โครงการศูนย์อุ่นใจสานรักคนเมือง ของชุมชน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนศรีหมอน ชุมชนจัดสรร ชุมชนตลาด 123 และชุมชนโนนสวรรค์ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เป็นโครงการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวสร้างสรรค์พื้นที่ในการดูแลเด็ก เยาวชนและคนชรา ตลอดจนทำให้ชุมชนมีศูนย์กลางในการทำกิจกรรมร่วมกันและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของคนในชุมชนทุกกลุ่มวัยให้มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยชุมชน ภายใต้การสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

Read : 918 times

jL Poll Module1

ครม.เห็นชอบเสนอร่างกม.ภาษีรับมรดกคาดมีผลกลางปีหน้า ท่านมีความเห็นอย่างไร


 

Poll (2)

ลงทุนรถไฟฟ้าความเร็วปานกลางเส้นหนองคายเชื่อมจีน ควรใช้รูปแบบใด
 

แปลภาษา

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishThai

*