หนังสือพิมพ์ดิจิตอล
รับสมาชิกฉบับดิจิตอลออนไลน์ คลิ๊ก .. AIS Bookstore | Ookbee

-โหลดฟรี ฐานเศรษฐกิจฉบับพิเศษ Executive Family พ่อลูกนักบริหาร http://bit.ly/1usuq9w
-โหลดฟรี
ที่ AIS Bookstore ฐานเศรษฐกิจ ฉบับพิเศษ (Thailand Direct Sales 2014 Health & Beauty) http://bit.ly/1uQm8NX
-โหลดฟรี ฐานเศรษฐกิจฉบับพิเศษ "ทําเนียบสตรีนักธุรกิจ-นักบริหารไทย 2014"ที่ AIS Bookstore http://bit.ly/1uss0b1

HomeBreaking Newsข่าวในประเทศ โปรดเกล้าแต่งตั้งนายทหารประจำปี "นิพัทธ ทองเล็ก"นั่ง ปลัดกห.

โปรดเกล้าแต่งตั้งนายทหารประจำปี "นิพัทธ ทองเล็ก"นั่ง ปลัดกห.

พิมพ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 861 ตำแหน่ง โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้งโยกย้าย นายทหาร ประจำปี 2556 จำนวน 861 อัตรา

ตำแหน่งสำคัญ ดังนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พลเอก นิพัทธ ทองเล็ก รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก พลเอก สนธิศักดิ์ วิทยาเอนกนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พลเรือเอก พลวัฒน์สิโรดม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ และพลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
          
กองบัญชาการกองทัพไทย
          
พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น เสนาธิการทหาร

พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นรองเสนาธิการทหาร
พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ รองเสนาธิการทหาร เป็น ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พลเรือเอก ธนุส สุญาณเศรษฐกร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลเรือเอก)
พลเรือโท อิทธิคมน์ ภมรสูต เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร และ พลอากาศโท คะเชนทร์วิเศษรจนา เจ้ากรมกำลังพลทหาร เป็น รองเสนาธิการทหาร
 พลโท ทวีป เนตรนิยม ปลัดบัญชีทหาร เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด
         
กองทัพบก
พลเอก อุดมเดช สีตบุตร เสนาธิการทหารบก เป็น รองผู้บัญชาการทหารบก
พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก และพลโท ไพบูลย์ คุ้มฉายา แม่ทัพภาคที่ ๑ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
พลโท อักษรา เกิดผล รองเสนาธิการทหารบก เป็น เสนาธิการทหารบก ,พลโท ชาตอุดม ติตถะสิริ ปลัดบัญชีทหารบก และ พลโท ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ เป็น รองเสนาธิการทหารบก
         
 พลโท ธีรชัย นาควานิช รองเสนาธิการทหารบก เป็น แม่ทัพภาคที่ ๑
พลตรีชาญชัย ภู่ทอง รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็น แม่ทัพภาคที่ ๒
พลตรีศุภวัฒน์ เชิดธรรม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๔ พลตรีเทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ และพลตรีสิงหศักดิ์อุทัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๑
พลตรี ชลิต เมฆมุกดา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๖ และพลตรี จารุเกียรติ ชัยวงษ์ เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๒ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๒
พลตรีสมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๑ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๓
พลตรีปราการ ชลยุทธ รองแม่ทัพภาคที่ ๓ พลตรีนพวงศ์ สุรวิชัย ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๕ และ พลตรีชรินทร์ อมรแก้ว เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๔ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๔
         
 
พลตรีชวลิต ชุนประสาน รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็น แม่ทัพน้อยที่ ๒
พลตรีเยาวดนัย ภู่เจริญยศ ผู้บัญชาการกองพลทหารพัฒนาที่ ๑ เป็น รองแม่ทัพน้อยที่ ๑
พลตรีไชยพร รัตแพทย์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๓ เป็น รองแม่ทัพน้อยที่ ๒
พลตรีการุญ รัตนสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ เป็น รองแม่ทัพน้อยที่ ๓
          
พลตรีเรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๕
พลตรีสุทัศน์ จารุมณีเสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๓ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๗
พลตรีพิชิต ฟูฟุ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๑
พลตรีสุรินทร์ แพโต ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๑
พลตรีณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพิษณุโลก เป็น ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓
พลตรี นิรันดร สมุทรสาคร เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๑ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑
พลตรีชัยกร ประเสริฐสุข ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี เป็น ผู้บัญชาการ
          
มณฑลทหารบกที่ ๑๓  
พลตรีณัฐ อินทรเจริญ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกกาญจนบุรีเป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๔
พลตรี วุฒิ แสงจักร ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑
         
 พลตรี วิษณุ ไตรภูมิผู้บังคับการจังหวัดทหารบกนครพนม เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒
พลตรี ภัทรพล รักษนคร ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลย เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๓
พลตรี พิเชฐ สุขพงศ์พิสิฐ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑
พลตรีชีวัน โหละบุตร ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกน่าน เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒
พลตรีศรายุธ รังษี ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกตาก เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
พลตรีเลอชัย มาลีเลิศ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกชุมพร เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒
พลตรีอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๑ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕
พลตรี ทรงพล ทองจีน เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารพัฒนาที่ ๓
พลตรีวิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ ผู้ชำนาญการกองทัพบก เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี
พลตรีธัญญพรหม อัศวจินดา ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
พลตรีมนัส คงแป้น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกชุมพร
          
กองทัพเรือ
          
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ
พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ
พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ เสนาธิการทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทหารเรือ
พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็น เสนาธิการทหารเรือ
พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
พลเรือโท ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
พลเรือโท พิจารณ์ธีรเนตร รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
พลเรือโท เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายกิจการพลเรือน เป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
พลเรือโท รุ่งศักดิ์ เสรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
พลเรือโท ยุทธนา เกิดด้วยบุญ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธบริการ พลเรือโท ไกรวุธ วัฒนธรรม ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายการข่าว และ พลเรือโท พัลลภ ตมิศานนท์ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธการ เป็น รองเสนาธิการทหารเรือ
          
กองทัพอากาศ
          
พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็น รองผู้บัญชาการทหารอากาศ
พลอากาศเอก อารยะ งามประมวญ เสนาธิการทหารอากาศ เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ
พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
พลอากาศเอก วิโรจน์ นิสยันต์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ
พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น เสนาธิการทหารอากาศ
พลอากาศโท พลเทพ โหมดสุวรรณ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
พลอากาศโท อานนท์ จารยะพันธ์ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
พลอากาศโท สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายข่าว พลอากาศโท ศิวเกียรติ์ ชเยมะ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายกำลังพล และ พลอากาศโท จอม รุ่งสว่าง ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายยุทธการ เป็น รองเสนาธิการทหารอากาศ
พลอากาศโท วรฉัตร ธารีฉัตร รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน


 

 

Read : 2041 times

jL Poll Module1

สรรพากรจี้5แสนรายผู้ค้าอี-คอมเมิร์ชต้องแจ้งเสียภาษี ท่านเห็นอย่างไร


 

Poll (2)

เล็งเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชาท่านเห็นอย่างไร
 

แปลภาษา

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishThai

*