หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • วันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม 2558
menu for mobile

 
   

กลุ่มเพื่อน Shambolic เชิญชวนร่วมซื้อเสื้อจากเพื่อนเพื่อเพื่อน
Home การตลาด คอลัมน์ การตลาด Marketing 'ปัญญาภิวัฒน์' เน้นผลิตคนด้านจัดการ

'ปัญญาภิวัฒน์' เน้นผลิตคนด้านจัดการ

พิมพ์

altสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น "สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์"  หวังเดินหน้าผลิตบุคลากรด้านการจัดการเต็มรูปแบบ ภายใต้แนวคิด DJT

พร้อมขยายหลักสูตรเพิ่มทั้ง  ป.ตรี โท  และเอก  ผนวกเปิดสอนทางไกลเพิ่มอีก 8 ศูนย์ หลังกระแสตอบรับดี ก่อนลงทุนสร้างอาคารใหม่รองรับนักศึกษาเพิ่ม  ย้ำภาพ Corperate University เน้นผลิตบุคลากร ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการของ 7-11 สู่สังคม
 รศ.ดร.เรืองศักดิ์   แก้วธรรมชัย  คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า   สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  ได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  (สจป.) ( PANYAPIWAT INSTITUTE OF MANAGEMENT : PIM)   ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา  ตามคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถาบันในการผลิตบุคลากรด้านการจัดการในสาขาวิชาต่างๆ  โดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทุนในการก่อตั้งจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งแต่ปี 2550 
 ทั้งนี้สถาบันมีจุดเด่นด้านรูปแบบการเรียนการสอนบนพื้นฐานของการทำงาน หรือ Work - based learning  โดยนักศึกษาทุกคนจะต้องเรียนภาคปฏิบัติควบคู่กับการเรียนภาคทฤษฎี และมีการนำเสนอโมเดลในด้านการจัดการศึกษา ภายใต้แนวคิด DJT Model (Deutsch  Japan  Thailand Model)  ประกอบไปด้วย D : Deutsch  เน้นการเรียนรู้บนพื้นฐานการทำงาน นวัตกรรมใหม่ๆ  J : Japan เน้นการผลิตแล้วสามารถขายได้ และ T : Thailand  เน้นความคิดสร้างสรรค์ และความยืดหยุ่นสูง  ซึ่งทั้ง 3 โมเดล จะเสริมให้เกิดการบูรณาการและเกิดผลผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง
 โดยปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 3 สาขาวิชา ได้แก่  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) การจัดการธุรกิจอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)  และ การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)  พร้อมทั้งหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง (ณ ศูนย์อมตะนคร)  และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ในระบบการศึกษาทางไกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553)  โดยปัจจุบันเปิดสอนทั้งสิ้น 4 ศูนย์  ได้แก่  ศูนย์การเรียนทางไกลจังหวัดลำปาง  ขอนแก่น ชลบุรี และสุราษฎร์ธานี และจะเพิ่มอีก 8 ศูนย์ ได้แก่  ศูนย์การเรียนทางไกลจังหวัด นครสวรรค์  นครราชสีมา  อุดรธานี  อยุธยา สมุทรปราการ  เพชรบุรี  สงขลา  และปทุมธานี โดยในปีการศึกษา 2554 จะเพิ่มสาขาวิชาการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554)  ด้วย
 ขณะที่ในหลักสูตรปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)  วิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีก  วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ และในปีการศึกษา 2554 จะเปิดสอนสาขาวิชากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ   นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรระยะสั้น  ได้แก่   หลักสูตรประกาศนียบัตรการอบรมเชิงกลยุทธ์ Advance Retail Management  (ARM)   เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการร้านค้าปลีก จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และสถาบันมีแผนที่จะพัฒนาหลักสูตรการจัดการแบบตะวันออก  เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในประเทศเอเชียที่เติบโตในอนาคต และอยู่ระหว่างพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก   ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดสอนได้ในปีการศึกษา 2555
 อย่างไรก็ดี การพัฒนาด้านหลักสูตรต่างๆ ต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันสถาบันมีนักศึกษาจำนวนกว่า 2,000 คนและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 3,000 คนในปีการศึกษาหน้า  ทำให้สถาบันมีแผนที่จะพัฒนาลานอเนกประสงค์เพื่อใช้ทำกิจกรรม และพัฒนาร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่รวมทุกโมเดลไว้ที่นี่ เพื่อใช้เป็นร้านฝึกหัด และเปิดให้บริการกับชุมชน  รวมทั้งมีแผนที่จะสร้างอาคารเรียนขนาดใหญ่อีก 1 อาคารด้วย
 "สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็น Corperate University  ซึ่งเกิดจากความต้องการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการจัดการค้าปลีกที่เซเว่น อีเลฟเว่นสั่งสมมาให้กับผู้สนใจอย่างเต็มที่ อีกทั้งผลิตบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีก"

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับที่ 2,596  30 ธันวาคม - 1 มกราคม พ.ศ. 2554

 

Read : 7746 timesjL Poll Module1

สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่รัฐบาลเอาอย่างไรดี


 

Poll (2)

ทีมเศรษฐกิจรัฐบาลยอมรับเศรษฐกิจจะซบเซาไปอีก3ปี ท่านต้องปรับแผนธุรกิจที่วางไว้หรือไม่
 

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Thai

* unitus-smart